– Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo

    Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy Goworowo zawiadamiają, że w dniu 22 lutego 2022 roku (wtorek) o godz. 12.00 w Sali  Konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

Porządek posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu nr XXXVIII/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. i XXXIX/2022 z dnia 15 lutego 2022 r. ze …

Zawiadamiam, że w dniu 7 lutego 2022 r o godz. 1330  z wykorzystaniem trybu zdalnego odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Posiedzenie odbędzie się, zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz …

Wójt Gminy Goworowo ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Goworowo na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie gminy Goworowo na 2022r. w kwocie 85.000,00 zł.

I. Warunki ubiegania się o dotację

Zgodnie z § 4 Uchwały Nr XII/67/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 26 września 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Goworowo w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu mogą otrzymać kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej oraz prowadzące działalność w zakresie sportu kwalifikowanego zgodnie z ustawą o sporcie kwalifikowanym, które:

 • działają na obszarze Gminy Goworowo,
 • nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Zgodnie z § 5 Uchwały Nr XII/67/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 26 września 2011r. przedmiotem dotacji może być wsparcie finansowe klubu sportowego w zakresie zadania obejmującego w szczególności:

 • realizację programów szkolenia sportowego,
 • zakup sprzętu sportowego,
 • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 • wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Z dotacji nie mogą być finansowane:

 • koszty transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
 • zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
 • zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 • zadania i zakupy inwestycyjne,
 • zakupy budynków, lokali i gruntów,
 • budowy, modernizacji i remontów obiektów sportowych,

 II. Termin realizacji zadania od 04 lutego 2022r. do 16 grudnia 2022r.

Czytaj więcej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA UDZIELENIE DOTACJI

Back to top