– j.chelstowska

Numer sprawy: RI.271.3.2022.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Dostawa do siedziby ZGK w Goworowie materiałów przeznaczonych do budowy sieci wodociągowej”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o …

Numer sprawy: RI.271.2.2022.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Przebudowa ul. Przechodniej oraz ul. Strażackiej w Goworowie wraz z budową oświetlenia ulicznego i przebudową kanalizacji deszczowej”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik …

Numer sprawy: RI.271.11.2021.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Dostawa oleju napędowego na bieżące potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie na lata 2022 – 2023”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 …

Numer sprawy: RI.271.10.2021.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie …

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do składania ofert na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Goworowo w okresie od 26.11.2021 do 25.11.2022 roku”
ZAPYTANIE OFERTOWE
Załącznik A

Załącznik B

01. UG Goworowo

02. GOPS Goworowo

03. GOKSiR Goworowo

04. GBP Goworowo

05. Przedszkole Goworowo

06. ZGK Goworowo

07. SP Goworowo

08. SP Pasieki

09. SP Kunin

10. ŚDS Czarnowo

11. Żłobek

Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści SWZ 2

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej …

Back to top