– Informacje ogólne

Obszar gminy , struktura użytków i inne dane

Powierzchnia ogólna gminy : – 21909,4356 ha
w tym:
użytki rolne – 13556,0083 ha
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone – 7264,5867 ha
grunty zabudowane i zurbanizowane – 626,4693 ha
grunty pod wodami – 230,1057 ha
nieużytki – 213,3579 ha
tereny różne – 18,9077 ha

Struktura użytków:
1. Użytki rolne – 13556,0083 ha
grunty orne – 9571,0308 ha
sady – 21,9615 ha
łąki – 1543,1599 ha
pastwiska – 1783,9982 ha
grunty rolne zabudowane – 499,9846 ha

grunty pod stawami – 31,0501 ha

 grunty pod rowami – 104,8232 ha

2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone – 7264,5867 ha
 lasy – 7088,9389 ha
 grunty zadrzewione i zakrzaczone – 175,6478 ha

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane – 626,4693 ha
 tereny mieszkalne – 72,1745 ha
 tereny przemysłowe – 1,8620 ha
 inne tereny zabudowane – 26,7782 ha
 zurbanizowane tereny zabudowane – 3,2539 ha
 tereny rekreacji wypoczynkowej – 3,5464 ha
 tereny komunikacyjne:
 drogi – 411,6425 ha
 tereny kolejowe – 107,2118 ha
 tereny inne – 0
 użytki kopalne – 0

4. Grunty pod wodami – 230,1057 ha
 morskimi – 0
 powierzchniowymi pływającymi – 151,7876 ha
 powierzchniowymi stojącymi – 78,3181

5. Użytki ekologiczne – 0

6. Nieużytki – 213,3579

7. Tereny różne – 18,9077 ha

Back to top