– Ochrona środowiska

Program Czyste Powietrze 2.0 nabór wniosków na nowych zasadach

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 18.03.2020 r. w sprawie odpadów powstających w miejscach kwarantanny

Ministerstwo Klimatu informuje, że odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, traktowane są jako odpady komunalne.

Zgodnie z art. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Jak wskazuje dotychczasowa praktyka, osoby przebywające w miejscu zamieszkania chorują na różnego rodzaju choroby zakaźne (np. grypę) i z tego powodu wytworzone przez nie odpady komunalne nie są zaliczane do odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych. Analogicznie należy traktować odpady wytworzone przez osoby objęte kwarantanną.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu: https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-ws-odpadow-z-kwarantanny

 

 

 

Program Ochrony Środowiska

do pobrania:

Prognoza oddziaływania na środowisko

Program Ochrony Środowiska

podsumowanie Pos Goworowo-1

 

 

Nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które udzielane jest w formie dotacji ze środków z budżetu Gminy Goworowo. Wnioski można składać do 30.06.2019 r. w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo.

O dofinansowanie mogą starać się wyłącznie właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Goworowo, gdzie brak jest zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe, bądź ekonomicznie nieuzasadnione.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zostały określone w uchwale nr LIV/304/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Goworowo dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania.

Urszula Dąbrowska

Dokumenty do pobrania:

wniosek o przyznanie dotacji

uchwała ws.zasad i trybu udzielania dotacji 

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

 


 

 

 

 

2logo wfosigw

Wójt Gminy Goworowo informuje o istniejących możliwościach pozyskania dofinansowania dla osób fizycznych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W 2014 roku uruchomione zostaną nabory wniosków w następujących programach:

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych, instytucji i organizacji wykonujących funkcje publiczne lub społeczne”

W ramach tego zadania uzyskać można dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni o przepustowości do 7,5 m3/d, które posiadają certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1.

O dofinansowanie na w/w zadanie ubiegać się mogą osoby fizyczne mające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na której będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków oraz podmioty prawne wykonujące funkcje publiczne lub społeczne posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowana będzie przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Wysokość dotacji wynosi do 45% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 7.500zł dla oczyszczalni o przepustowości do 5m3/d i nie więcej niż 10.000zł dla oczyszczalni o przepustowości 5-7,5 m3/d.  Pozostałą część kosztów kwalifikowanych uzupełnić można w formie pożyczki.

Kosztami kwalifikowanymi są:

 • roboty budowlano-montażowe,
 • zakup i montaż urządzeń,
 • rozruch instalacji i urządzeń,
 • obsługa geodezyjna,

Kosztami niekwalifikowanymi są:

 • nadzór inwestorski,
 • zagospodarowanie terenu,
 • wewnętrzna instalacja budynku.

Termin naboru wniosków rozpoczyna się 01.05.2014 r. i potrwa do wyczerpania alokacji, która wynosi odpowiednio 200 000,00 zł dla pożyczek i 300 000,00 na dofinansowania.

„Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne”

W ramach tego zadania uzyskać można dofinansowanie na modernizację indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianę kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko – groszek).

O dofinansowanie na w/w zadanie ubiegać się mogą osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania.

Wysokość dotacji wynosi do 45% kosztów kwalifikowanych jednakże nie więcej niż 7.500,00 zł dla jednego beneficjenta. Pozostałą część kosztów kwalifikowanych uzupełnić można w formie pożyczki.

Kosztami kwalifikowanymi są:

 • koszty przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji,
 • demontaż starej instalacji źródła ciepła,
 • zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno – pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo,
 • koszt przyłącza do sieci,
 • rozruch technologiczny instalacji i urządzeń,
 • inne koszty, o ile Fundusz uzna je za niezbędne do prawidłowej pracy całej instalacji,
 • podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot VAT podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym.

Do wydatków niekwalifikowanych zalicza się koszt nadzoru inwestorskiego.

Termin naboru wniosków rozpoczyna się 14.04.2014 r. i potrwa do wyczerpania alokacji, która wynosi odpowiednio 200 000,00 zł dla pożyczek i 300 000,00 na dofinansowania.

 

„Zakup i montaż kolektorów słonecznych”

W ramach tego zadania uzyskać można dofinansowanie na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

O dofinansowanie na w/w zadanie ubiegać się mogą osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania.

Wysokość dotacji wynosi do  45 % kosztów kwalifikowanych zadania, jednakże wartość dofinansowania w ramach jednego wniosku nie może przekroczyć 5 000 zł.

Kosztami kwalifikowanymi są:

 • Koszt wykonania dokumentacji techniczno-projektowej (koszty dokumentacji poniesione w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia kompletnego wniosku na dofinansowanie są zaliczane do kosztu całkowitego zadania, jako środki własne),
 • Zakup nowej instalacji kolektorów słonecznych w tym kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno – pomiarowej, automatyki i konstrukcji nośnej do montażu kolektorów,
 • Prace montażowe wykazane we wniosku o dofinansowanie na postawie faktur,
 • Koszt innych materiałów i urządzeń, o ile Fundusz uzna je za niezbędne do prawidłowej pracy całej instalacji,
 • Podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot VAT podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym.

Kosztami niekwalifikowanymi są:

 • Zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego;
 • Roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.;
 • Nadzór inwestorski.

Termin naboru wniosków rozpoczyna się 14.04.2014 r. i potrwa do wyczerpania alokacji, która wynosi 300 000,00 zł.

„Zakup i montaż pomp ciepła”

 W ramach tego zadania uzyskać można dofinansowanie na zakup i montaż pompy ciepła.

O dofinansowanie na w/w zadanie ubiegać się mogą osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania posiadające:

 • prawo do dysponowania jednorodzinnym, wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym,
 • prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie tj. posiadające prawomocne pozwolenie na budowę budynku w którym ma być zamontowana pompa ciepła.

W przypadku współwłasności istnieje możliwość reprezentowania przez jednego z współwłaścicieli. Występując w imieniu pozostałych współwłaścicieli dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązany jest posiadać upoważnienie ich do reprezentowania oraz zgodę na realizację inwestycji – dokumenty poświadczone notarialnie.

Wysokość dotacji wynosi do 25% kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej jak 10.000 zł. Pozostałą część kosztów kwalifikowanych uzupełnić można w formie pożyczki.

Kosztami kwalifikowanymi są:

 • Koszt zakupu i montażu nowej pompy ciepła wraz z osprzętem oraz pracami geologicznymi niezbędnymi do przeprowadzania montażu pompy,
 • Koszt innych materiałów i urządzeń, o ile Fundusz uzna je za niezbędne do prawidłowej pracy całej instalacji,
 • Koszt przygotowania dokumentacji technicznej,
 • Podatek VAT uznawany jest za koszt kwalifikowany w sytuacji, gdy stanowi on koszt ponoszony na realizację zadania, a beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia/odzyskania na mocy odrębnych przepisów.

  Kosztami niekwalifikowanymi są:

 • Roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – instalacja c.o. i c.w.u.,
 • Nadzór inwestorski,
 • Koszty promocji i obsługi projektu, doradztwa inwestycyjnego.

Termin naboru wniosków rozpoczyna się 14.04.2014 r. i potrwa do wyczerpania alokacji, która wynosi odpowiednio 100 000,00 dla pożyczek i 300 000,00 zł na dofinasowania.

Szczegółowe informacje na temat wyżej wymienionych zadań dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pod adresem:

http://wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2014-osoby-fizyczne

____________________________________________

P.H.U.*EKO-WIMA*
KATARZYNA JASTRZĘBSKA
SIEDZIBA : 18-400 Łomża ,Ul. Zdrojowa 100 ,
MAGAZYN:18-411 Śniadowo, Szczepankowo 1a
kom. 0 660 733 521 tel./fax (086) 218-37

OFERTA

W nawiązaniu do ustawy o czystości i porządku w gminach Dz.U.z 2012 poz.21 a także ustawy o odpadach Dz.U. z 2012 poz. 391 firma P.H.U’’„EKO-WIMA” Katarzyna Jastrzębska ma zaszczyt przedstawić ofertę współpracy dotyczącą zbierania odpadów opakowaniowych i poprodukcyjnych z gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie Waszej Gminy. Jesteśmy firmą, która jako pierwsza od 2003 roku działa na terenie woj. Podlaskiego. Dzięki naszym działaniom znakomita większość masy odpadów wraca do ponownego przerobu zamiast trafić na składowisko. Pod strzechy Waszych gospodarstw pukają nowe technologie, a wraz z nimi jako balast opakowania, z którymi niewiadomo co począć. Wychodząc naprzeciw tym problemom nasza firma jest gotowa podjąć współpracę, która zaowocuje sukcesem w walce ze zbyciem kłopotliwych odpadów. Pracownik Urzędu Gminy wspólnie z sołtysami będzie uzgadniał terminy odbioru odpadów od rolników. Niebagatelnym atutem przedsięwzięcia jest fakt, iż za wywóz tychże odpadów nie trzeba płacić. Firma „EKO-WIMA” odbierze je na własny koszt. Liczymy na waszą dobrą wolę, bo od niej uzależnione będą efekty i finalny skutek naszej współpracy. Spośród masy odpadów, które znajdują się w kręgu naszych zainteresowań są między innymi:
– poużytkowe worki po nawozach i paszach
– poużytkowa folia służąca do zabezpieczania kiszonek, sianokiszonek i siana
– poużytkowa folia z tuneli ogrodniczych
– opakowania z tworzyw sztucznych po środkach ochrony roślin nie należących do I i II klasy toksyczności
– wszelkiego rodzaju opakowania szklane
– papier i tektura
– opakowania z tworzyw sztucznych po żywności, płynach i chemii gospodarczej
– sznurki bez słomy, ( bez siatki )
Przy każdorazowym odbiorze w/w odpadów wydajemy Kartę Przekazania Odpadu , która będzie wymagana przez organy kontrolne oraz przydatna przy uzyskaniu dotacji na gospodarstwo.

Z poważaniem, Katarzyna Jastrzębska

_______________________________________________________________________

IMG_4045Podczas XXXVIII sesji Rady Gminy Goworowo miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu „Moja rodzina jest ekozakręcona”. Na uroczystość przybył Dyrektor Wydziału Zamiejscowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pan Wojciech Bobrowski, który wraz z Panią Wójt Małgorzatą Marią Kulesza dokonali wręczenia nagród laureatom.

Konkurs ogłoszony 03 czerwca 2013 r., przeprowadzony został w II etapach:

.

 • I etap – szkolny – trzyosobowe grupy uczniów przygotowywały nakręcone przez siebie krótkie filmy, dokumentujące zachowania rodzin i rozwiązania techniczne we własnych domach przyczyniające się do ochrony środowiska. Komisje wewnątrz każdej szkoły wybrały po jednej pracy, która reprezentowała szkołę w II etapie.
 • II etap – gminny – spośród zgłoszonych przez poszczególne szkoły prac Gminna Komisja Konkursowa wybrała najlepsze prace, które najlepiej wpasowały się w założone cele konkursu.

Gminna Komisja Konkursowa  zebrana 24.10.2013 r. w składzie:

 • Antoni Mulawka – Sekretarz Gminy Goworowo – przewodniczący
 • Marek Radecki – kierownik Referatu Inwestycyjnego – członek
 • Jolanta Zalewska – referent ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – członek

 postanowiła przyznać miejsca kolejno:

 • I miejsce dla Gimnazjum w Goworowie –  Ziemek Katarzyna, Mateusiak Cezary, Niegowska Julia
 • II miejsce dla Szkoły Podstawowa w PasiekachKraska Hubert, Kraska Sebastian, Retes Kamil
 • III miejsce dla Szkoły Podstawowa w Kuninie –  Rybaczyk Julia, Kraska Aleksandra, Rybaczyk Gabriela
 • IV miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w SzczawinieFilipiak Agata, Marczak Julita, Mateusiak Natalia
 • V miejsce z 4 punktami zajęła Szkoła Podstawowa w GoworowieWieczorek Piotr, Wieczorek Paweł, Gołębiowski Konrad

Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody rzeczowe:

– za zajęcie I miejsca – 3 tablety

– za zajęcie II miejsca – 3 urządzenia wielofunkcyjne

– za zajęcie III miejsca – 3 aparaty cyfrowe

– za zajęcie IV miejsca – 3 dyski przenoście 500 gigabajtów

– za zajęcie V miejsca – 3 słuchawki bezprzewodowe

Oto najlepsze konkursowe materiały wideo: 

Gimnazjum w Goworowie:

 

Szkoła Podstawowa w Pasiekach:

 

Szkoła Podstawowa w Kuninie:

 

Szkoła Podstawowa w Szczawinie:

 

Szkoła Podstawowa w Goworowie:


_____________________________________________________________________________

Tablica wfosigw nfosigw

____________________________________________________________________________

eko

____________________________________________________________________________

formularz_

obwieszczenie

 

 

Zawiadomienie o zbiórce sprzętu elektronicznego

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy, w trosce o Nasze środowisko jak  i najbliższe otoczenie oraz realizując wspólny obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, Urząd Gminy w Goworowie organizuje ponownie zbiórkę odpadów – zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zbiórka w/w odpadów odbędzie się w dniach 28-29.01.2013 roku  w godz. 8.00 – 14.00

Wyznaczone zostały n/w miejsca do składowania odpadów – zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
1) Teren Szkoły Podstawowej w Kuninie, Pasiekach
2) Filia Biblioteki Gminnej w Żabinie,
3) Teren Środowiskowego Domu Samopomocy  w  Czarnowie
4) Teren Ośrodka Edukacji Regionalnej  w  Lipiance
5) Teren Zakładu Gospodarki Komunalnej  w  Goworowie, ul. Szkolna 16 a.

Uwaga:
W/w zbiórka odbywać się będzie wyłącznie jednorazowo tylko  w wyznaczonych dniach i w wyznaczonych godzinach.

W związku  z pismem z dnia 28.12.2012r. Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony Środowiska w Warszawie przekazujemy informację o zamieszczeniu opracowania ” Stanu środowiska w województwie mazowieckim w 2011 roku”

Raport ten podobnie jak inne publikacje jest zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.wios.warszawa.pl

Obwieszczenie RDOŚ– Natura2000

Projekt

 

Uchwała Nr …… / …….. / 2012

Rady Gminy Goworowo

z dnia ………… 2012 r.

 

w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Na podstawie art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Goworowo  uchwala, co następuje:

§ 1.

 

Ustala się, iż od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych.

§ 2.

1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości odbierane będą odpady komunalne, po zapewnieniu możliwości dostępu do pojemnika (worka), to znaczy umieszczeniu poza ogrodzeniem nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd :

1)       niesegregowane (zmieszane), zgromadzone w przeznaczonym do tego pojemniku,

2)       zbierane w sposób selektywny, zgromadzone w przeznaczonych do tego pojemnikach (workach), w tym co najmniej następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,

3) ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji zgromadzone w przeznaczonym do tego pojemniku(worku).

2.  Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  właściciele nieruchomości dostarczają odpady: przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny  i elektroniczny, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe.

3. Wszystkie informacje dotyczące punktu zbierania odpadów komunalnych zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie urzędu gminy lub na stronie BIP.

 

§ 3.

 

 Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie mniej niż  2 razy w miesiącu w odstępach co najmniej 2 tygodniowych,

2)   odbiór odpadów zbieranych selektywnie obejmujących co najmniej następujące

frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe  – odbywać się będzie co najmniej 1 raz w miesiącu,

3)        odbiór odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji- odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów,   w okresie maj- wrzesień nie mniej niż 1 raz w miesiącu, natomiast w  pozostałym okresie –  raz na 2  miesiące.

§ 4.

 

Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  odpady wymienione w § 2 ust. 2,  zebrane w sposób selektywny.

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r.  po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

 

Przewodniczący Rady

Gminy Goworowo

 

 

 

 

 

Projekt

 

UCHWAŁA  NR ………..

Rady Gminy Goworowo

z dnia ………….

 

 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

Na podstawie art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391) i art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.  o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897, ze zm. ) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Deklaracje  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane są w Urzędzie  Gminy Goworowo.

§ 3.

Określa się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie do dnia  28  lutego 2013r.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

                                                                              § 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

 

Przewodniczący Rady

Gminy Goworowo

wzór deklaracji

Projekt

 

 

Uchwała Nr
Rady Gminy Goworowo

z dnia …………..

w sprawieterminu, częstotliwości i  trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art.6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391), Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w każdym roku kwartalnie w terminach:

1)      za I kwartał – do dnia 20 marca

2)      za II kwartał – do dnia 20 maja

3)      za III kwartał – do dnia 20 września

4)      za IV kwartał –  do dnia 20 listopada

 1. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1, upływa w dniu 20 września 2013 r. i obejmuje okres od dnia 1 lipca 2013 r. do  dnia 20 września 2013r.                                                  

                                                          

                                                                             § 2.

Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę, o której mowa w §1, bez wezwania na rachunek bankowy urzędu gminy lub w kasie urzędu gminy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

Przewodniczący Rady

 

Projekt

 

 

Uchwała Nr
Rady Gminy Goworowo

z dnia …………..

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6j ust.2 , art. 6k ust. 1 pkt.1 i ust 3. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391), Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6j ust. 2  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 § 2.

1. Ustala się stawkę opłaty  za  gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 35 zł od gospodarstwa domowego.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne  są  zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 25 zł. od gospodarstwa domowego.

3.Stawka miesięczna opłaty za odbiór odpadów komunalnych o której mowa w ust. 1   zmniejsza się o 30% w przypadku gospodarstw domowych liczących 1 osobę.

  § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała  wchodzi w życie po upływie  14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Mazowieckiego.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Ustawa śmieciowa 2013 – Co mnie czeka jako  mieszkańca ?
W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Co zmiany te oznaczają dla przeciętnego Kowalskiego?ZALETY
 • Po pierwsze, odbiór wszystkich śmieci za jedną stawkę.
 • Po drugie, niższe rachunki dla osób segregujących odpady.
 • Po trzecie zaś, brak konieczności zawierania samodzielnie umów z firmą zajmującą się wywozem odpadów, bo zajmie się tym gmina.

OPŁATY

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną określone uchwałą rady gminy i będą jednakowe dla wszystkich mieszkańców. W ten sam sposób gmina ustali sposób świadczenia usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami. Opłata będzie zawierała koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania.

WYWÓZ

To gmina w drodze przetargu wybierze przedsiębiorcę, który na jej terenie zajmie się wywozem odpadów. Oznacza to brak indywidualnych umów zawieranych przez poszczególnych mieszkańców. Władze gminy mogą jednak zdecydować, iż umowy na odbieranie odpadów komunalnych będą zawierały działające na jej terenie firmy.

WDRAŻANIE NOWYCH PRZEPISÓW

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Proces jej wdrażania ma potrwać do 18 miesięcy. Mieszkańcy w poszczególnych gminach dowiedzą się o nowych zasadach z kampanii informujących, jakie mają obowiązek przeprowadzić samorządy.
Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska znajduje się kalendarium nowego systemu gospodarki odpadami.

Oto on:

1 stycznia 2012 r. – zaczyna działać rejestr działalności regulowanej, gmina od tego dnia nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
31 kwietnia 2012 r. – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będą zobowiązani złożyć pierwsze sprawozdania.
1 lipca 2012 r. – sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów.
1 stycznia 2013 r. – zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji.

Od tego dnia powinna zacząć się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał.
1 stycznia 2013 r. – przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru.
31 marca 2013 r. – upływa termin złożenia przez gminy pierwszych sprawozdań do Marszałka Województw.
1 lipca 2013 r. – nowy system zaczyna funkcjonować – uchwały rad gmin wchodzą w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami.

Podane powyżej daty są terminami ostatecznymi. Gminy.

 

A P E L

 DO  MIESZKAŃCÓW  GMINY   

 INFORMUJĘ,  ŻE W DNIACH  20 – 21 WRZEŚNIA 2012 ROKU TRADYCYJNIE  W RAMACH  ŚWIATOWEJ KAMPANII  „CLEAN UP THE WORLD” PO  RAZ KOLEJNY ZOSTANIE PRZEPROWADZONA AKCJA

„ SPRZĄTANIE  ŚWIATA – POLSKA 2012”

 HASŁO  AKCJI  BRZMI :,

„ Kocham , lubię, szanuję … nie śmiecę”

 

W  ZWIĄZKU  Z  POWYŻSZYM APELUJĘ  DO  WSZYSTKICH  MIESZKAŃCÓW  GMINY , KTÓRYM  LEŻY  NA  SERCU  DOBRO  ŚRODOWISKA ,  ABY  RÓWNIEŻ  WŁĄCZYLI  SIĘ  W  AKCJĘ SPRZĄTANIA  SWOICH  NAJBLIŻSZYCH  OKOLIC.

                                                                                                           WÓJT  GMINY

                                                                                   MAŁGORZATA MARIA KULESZA

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE :

–       GRUPY  ZORGANIZOWANE , ORGANIZACJE SPOŁECZNE, SZKOŁY, SOŁECTWA ITP. PROSIMY O ZGŁASZANIE SWEGO UDZIAŁU DO URZĘDU GMINY W GOWOROWIE  POK. 11 CELEM ODEBRANIA KARTY UCZESTNICTWA ORAZ WSKAZANIA MIEJSCA – ZASIĘGU AKCJI.

–       URZĄD  GMINY  ZAPEWNIA:

A/ WORKI NA ŚMIECI (ODBIÓR W DN. 2012.09.18 W GODZ 11-13.00)

B/ ODBIÓR ŚMIECI ŚRODKIEM TRANSPORTU PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GOWOROWIE.( NALEŻY  WSKAZAĆ  DO KIEROWNIKA  ZGK  W  GOWOROWIE  MIEJSCE  SKŁADOWANIA  WORKÓW  ZE  ZGROMADZONYMI  ODPADAMI).

 


Wykaz jednostek zbierających stałe odpady komunalne na terenie

gminy.

VEOLIA Usługi dla środowiska  SA

ul. Kurpiowska 12 ,07-410 Ostrołęka, tel 29 706 59 89

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o.

ul. Kurpiowska 5, 07-410 Ostrołęka , tel. 29 769 18 00

Zakład Usług Komunalnych Wiesław Kisiel  w Laskowcu,

ul. Słoneczna 2, 07-401 Laskowiec , tel. 29 764 73 78

 

 

A P E L

DO MIESZKAŃCÓW GMINY

 

INFORMUJĘ, ŻE W DNIACH 16 – 18 WRZEŚNIA 2011 ROKU TRADYCYJNIE W RAMACH ŚWIATOWEJ KAMPANII „CLEAN UP THE WORLD” PO RAZ OSIEMNASTY ZOSTANIE PRZEPROWADZONA AKCJA     „ SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2011”

HASŁO TEGOROCZNEJ AKCJI BRZMI :,
„ LASY TO ŻYCIE – CHROŃMY JE”

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM APELUJĘ DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY , KTÓRYM LEŻY NA SERCU DOBRO ŚRODOWISKA , ABY RÓWNIEŻ WŁĄCZYLI SIĘ W AKCJĘ SPRZĄTANIA SWOICH NAJBLIŻSZYCH OKOLIC.

W AKCJI UDZIAŁ  WEŹMIE  RÓWNIEŻ NADLEŚNICTWO OSTROŁĘKA

WÓJT GMINY
MAŁGORZATA MARIA KULESZA

SPRAWY ORGANIZACYJNE :
– GRUPY ZORGANIZOWANE , ORGANIZACJE SPOŁECZNE, SZKOŁY, SOŁECTWA ITP. PROSIMY O ZGŁASZANIE SWEGO UDZIAŁU DO URZĘDU GMINY W GOWOROWIE POK. 11 CELEM ODEBRANIA KARTY UCZESTNICTWA ORAZ WSKAZANIA MIEJSCA – ZASIĘGU AKCJI.
– URZĄD GMINY ZAPEWNIA:
A/ WORKI NA ŚMIECI , RĘKAWICZKI(ODBIÓR W DN. 2011.09.15 W GODZ 10-12.00)
B/ ODBIÓR ŚMIECI ŚRODKIEM TRANSPORTU PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GOWOROWIE.
( NALEŻY WSKAZAĆ DO KIEROWNIKA ZGK W GOWOROWIE MIEJSCE SKŁADOWANIA WORKÓW ZE ZGROMADZONYMI ODPADAMI).

 

 

Obszary objęte NATURĄ 2000

Dolina Dolnej Narwi – Natura 2000

Dolina Dolnej Narwi-Natura 2000

Puszcza Biała- -Natura 2000

 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GOWOROWO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWA DO ROKU 2019

PROGRAM do pobrania

 

PROGRAM USUWANIA AZBESTU

Urząd Gminy Goworowo w 2010 roku opracował Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goworowo na lata 2010-2032.

PROGRAM AZBEST

Back to top