– Komunikat Przewodniczącej Rady Gminy Goworowo dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Goworowo raportu o stanie gminy za 2019 r. i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

Rok 2020 jest drugim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Goworowo zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Goworowo raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności za rok 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Na najbliższej sesji Rady Gminy w Goworowie, która planowana jest na dzień 22 czerwca 2020 r., o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, Rada Gminy rozpatrzy „Raport o Stanie Gminy”. Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będą mogli zabierać głos mieszkańcy. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie musi złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Goworowo, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy czyli do 19 czerwca 2020 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30 (w poniedziałek 7:00 – 16:30, piątek 7:30 – 14:00). Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Gminy zgłoszeń. Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21 w godzinach pracy oraz na stronie internetowej Urzędu. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo
Krystyna Subczyńska

Do pobrania lista poparcia
Do pobrania raport

Back to top