– Nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które udzielane jest w formie dotacji ze środków z budżetu Gminy Goworowo. Wnioski można składać do 30.06.2019 r. w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo.

O dofinansowanie mogą starać się wyłącznie właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Goworowo, gdzie brak jest zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe, bądź ekonomicznie nieuzasadnione.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zostały określone w uchwale nr LIV/304/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Goworowo dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania.

Urszula Dąbrowska

Dokumenty do pobrania:

wniosek o przyznanie dotacji

uchwała ws.zasad i trybu udzielania dotacji 

Back to top