– gospodarka odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Goworowo informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w każdym roku kwartalnie w terminach:

za I kwartał – do dnia 20 marca

za II kwartał – do dnia 20 maja

za III kwartał – do dnia 20 września

za IV kwartał –  do dnia 20 listopada

Płatności należy dokonywać w kasie tut. Urzędu Gminy Goworowo lub …

Uchwała nr VII/37/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 29.03.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  i ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez …

Dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, w miejscowościach: Kunin, Szarłat i Dzbądzek zostaną udostępnione kontenery w następujących terminach:

04- 05 MAJA 2019 R.

18 – 19 MAJA 2019 R.

01 – 02 CZERWCA 2019 R.

15 – 16 CZERWCA 2019 R.

29 – …

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289), właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do podpisania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem, wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo, który zgodnie z art. 9b pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzi Wójt Gminy Goworowo.

Czytaj więcej Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach została Laureatem III edycji Ogólnopolskiego Konkursu REBA pod hasłem:,, Edukujemy- Pomagamy”.

W dniu 6 czerwca 2018r. w Centrum Kultury Wilanów odbyła się uroczystość wręczenia nagród w III edycji konkursu dla Mistrzów w zbiórce na największą masę baterii oraz dla Wolontariuszy o najmocniej bijących sercach bateryjnych, organizowanego przez firmę REBA.

Czytaj więcej Szkoła w Pasiekach laureatem konkursu Reba

Informacja dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2018 r.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. na terenie gminy Goworowo, zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy Goworowo Uchwałą Nr XXXIX/233/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie prowadzony odbiór:

  • odpadów zbieranych w sposób selektywny (segregowane) – odbywać się będzie  co najmniej 1  raz  w miesiącu w terminach podanych przez odbiorcę odpadów:
  1. odpadów z tworzyw sztucznych, metali, wielomateriałowych (pojedyncze odpady z tkanin i tekstylia, kartony po sokach,  mleku),
  2. szkła białego i kolorowego,
  3. odpadów z papieru i tektury,
  4. odpadów biodegradowalnych (odpady kuchenne, resztki jedzenia, odpady roślinne, środki higieny osobistej, resztki i obierki z owoców i warzyw, fusy z kawy, herbaty, skorupki jajek, worki z odkurzaczy),
  •  niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości – odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu w odstępach co najmniej 2 tygodniowych.

Czytaj więcej Uwaga: Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych w Gminie Goworowo od dnia 1 stycznia 2018 r.

Back to top