– Konsultacje z mieszkańcami

 

 

 

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy

W związku ze zmianą ustawy regulującej zasady wydawania i posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Urząd Gminy Goworowo informuje o możliwości składania opinii, uwag i wniosków dotyczących ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Goworowo. Opinie, uwagi i wnioski prosimy składać listownie, osobiście (pokój nr 23 Urzędu Gminy) lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: ug@test1.goworowo.pl. do 15 sierpnia 2018 roku.

Czytaj więcej Obwieszczenia

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Goworowo
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo.

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199), na podstawie z art …

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Goworowo
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo.
 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199), na podstawie z art …

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych dotyczących projektów grantowych zaplanowanych do realizacji w ramach nowej strategii w przedsięwzięciu: „ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności”. Celem spotkań będzie wypracowanie optymalnych zapisów procedury wyboru grantobiorców w zakresie sposobu rozliczania, monitoringu i kontroli realizowanych grantów oraz przekazanie uczestnikom bieżących …

Back to top