– rada-gminy

Zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2022 r. o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu  Gminy Goworowo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu Nr XXIV/2022 z posiedzenia komisji.
Kontrola wybranych inwestycji zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego t.j. „Przebudowa dróg na terenie gminy Goworowo – część 1: Przebudowa drogi …

Zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2022 r. o godz. 1200  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Porządek posiedzenia:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu Nr XXV/2022 z dnia 14 marca 2022 r.
Omówienie projektów uchwał.
Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji
Justyna Kępa

Zawiadamiam, że na dzień 29 marca 2022r. (wtorek)  na godz. 13.00 zwołuję XLV (45) Sesję Rady Gminy.  Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV/22 Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2022-2031;
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2022;
 • w sprawie wyrażenia zgody na ustanowieni odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goworowo, położonej w obrębie Goworówek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126/1 o pow. 0,36 ha.
 • w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej;
 • w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Goworowo na lata 2022 – 2025”;
 • w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Kółko;
 • w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022;
 • w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022;
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Goworowo na lata 2022 – 2026;
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026;
 • w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Goworowo na lata 2022-2028.

Czytaj więcej XLV (45) Sesja Rady Gminy Goworowo

 Zawiadamiam, że w dniu 24 marca 2022 r. o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu Nr XIX z posiedzenia komisji.
Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
Analiza zaległości podatkowych, opłat za wodę, ścieki i opłat …

Zawiadamiam, że w dniu 22 marca 2022 r. o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku:

Porządek posiedzenia:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu nr XIV/2022 z posiedzenia komisji.
Omówienie postępowań w sprawie ustalenia gminnych wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego.
Gospodarka przestrzenna w …

Zawiadamiam, że w dniu 14 marca 2022 r. o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Porządek posiedzenia:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu Nr XXIV/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.
Analiza planu pracy w na rok 2022 GOKSiR-u i Gminnej Biblioteki Publicznej …

Zawiadamiam, że na dzień 10 marca 2022r. (czwartek)  na godz. 13.30 zwołuję XLIV (44) Sesję Rady Gminy.  Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII/22 Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

Czytaj więcej XLIV (44) Sesja Rady Gminy

Back to top