– Podatki/opłaty

Uchwała Nr XIV/119/19

Rady Gminy Goworowo

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Do pobrania:

Uchwała Nr XIV.119.19 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości


Uchwała Nr XIV/120/19

Rady Gminy Goworowo

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako postawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy

Do pobrania:

Uchwała Nr XIV.120.19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego


 

Wszystkie podatki o których mowa poniżej można wpłacać na konto Urzędu Gminy Goworowo
Nr konta 72 8915 0003 0000 0912 2000 0010 lub na indywidualne nr konta podane w decyzji płatniczej
PODATEK ROLNY
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym ( Dz. U. z 2020, poz. 333 z póź. zm.)
• Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny  skupu żyta za okres 11  kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 r. (M. P. z 2019 r.,  poz.1017 )

* Uchwała Rady Gminy Nr XIV/120/19 z dnia 28 października  2019 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy – z kwoty 52,44 zł za 1dt do kwoty 50 zł za 1dt

Osoby Prawne:
• Osoby prawne zobowiązane są do złożenia deklaracji na podatek rolny do 15 stycznia każdego roku.
• Termin zapłaty podatku: I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września i IV rata do 15 listopada.
• Podatek płatny na wskazany rachunek bankowy lub w kasie Urzędu.

Osoby Fizyczne:
• Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informację w sprawie podatku rolnego, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
• Termin zapłaty podatku; I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września i IV rata do 15 listopada.
• Podatek płatny na wskazany rachunek bankowy, do kasy Urzędu lub do sołtysa wsi.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019, poz. 1170 z póź. zm.);
• Uchwała Rady Gminy Goworowo XIV/119/19 z dnia 28 października  2019 roku  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r;

Osoby Prawne:
• Obowiązane są składać, w terminie do 31 stycznia, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy;
• Wpłacać bez wezwania obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości do 31 stycznia, a w pozostałych miesiącach do 15 każdego miesiąca.
• Podatek płatny na wskazany rachunek bankowy lub w kasie Urzędu.

Osoby Fizyczne
• Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informację w sprawie podatku od nieruchomości, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego;
• Termin zapłaty; I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września i IV rata do 15 listopada
• Podatek płatny na wskazany rachunek bankowy, do kasy Urzędu lub do sołtysa wsi

PODATEK LEŚNY
Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 1256 z póź. zm.);
• Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r (M.P. z 2019 r., poz.1018)

Cena drewna – 194,24 zł za 1m3

Osoby prawne:
• Obowiązane są składać, do 15 stycznia deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy;
• Termin zapłaty: do 15 każdego miesiąca;
• Podatek płatny na wskazany rachunek bankowy lub do kasy Urzędu.

Osoby Fizyczne:
• Obowiązane są złożyć informację w sprawie podatku leśnego, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
• Termin zapłaty: I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września i IV rata do 15 listopada;
• Podatek płatny na wskazany rachunek bankowy, do kasy Urzędu lub do sołtysa wsi.

 

Back to top