– OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.17.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego

„Rozwój gospodarki wodno – ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew w Gminie Goworowo – etap V. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźno”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 7 – projekt budowlany

Załącznik nr 8 – projekt zagospodarowania terenu

Załącznik nr 9 – przedmiar robót

Załącznik nr 10 – SST

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

Back to top