– Poradnik dla klienta

 

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY GOWOROWO.

 

Poniżej prezentujemy listę najczęściej załatwianych spraw w naszym urzędzie wraz z dokładnym opisem trybu załatwiania i niezbędnymi formularzami.

REFERAT INWESTYCYJNY, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji lub przebudowy zjazdu z drogi gminnej

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

REFERAT OGÓLNY

Zameldowanie/ wymeldowanie pobyt stały lub czasowy. Zameldowanie cudzoziemców.
Zameldowanie/wymeldowanie pobyt stały lub czasowy na podstawie decyzji administracyjnej.

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Udostępnienie danych, wydanie poświadczenia zameldowania
Nadawanie lub zmiana numeru PESEL
Wpis/zmiana/informacja o zawieszeniu/informacja o wznowieniu/zawiadomienie o zaprzestaniu/ działalności gospodarczej
Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Druk do pobrania – Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o rekompensatę za odbyte ćwiczenia wojskowe

Decyzja o warunkach zabudowy
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wydawanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego
Wydawanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub decyzją o warunkach zabudowy
Rozgraniczenie nieruchomości

Zaświadczenie o zgodności użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

Zgłoszenie podmiotu opodatkowania podatkiem od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych
Wniosek w sprawie ulg (umorzeń,odroczeń,rat) w podatku od środków transportowych
Podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób fizycznych – ulgi, umorzenia, odroczenia rat
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych – zgłoszenie przedmiotu opodatkowania w ciągu roku podatkowego
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych –korekta podatku w trakcie roku podatkowego
Podatek akcyzowy od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługujący producentowi rolnemu.
Podatek rolny, leśny i od nieruchomości, od osób fizycznych- zgłoszenie przedmiotu opodatkowania w ciągu roku podatkowego (indywidualne zeznanie podatkowe osób fizycznych)
Podatek rolny, leśny i od nieruchomości, od osób fizycznych- korekta podatku w trakcie roku podatkowego.
Podatek rolny – ulga z tytułu nabycia gruntów.
Podatek rolny – ulga żołnierska
Podatek rolny – ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:-budowę lub modernizację budynków inwentarskich,- zakup i zainstalowanie: deszczowni; urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę; urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii ( wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).
Wnioski o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości
Wnioski o wydanie zaświadczeń w sprawach podatkowych
Wzory druków do pobrania – BIP

URZĄD STANU CYWILNEGO

Zaświadczenie dla władz kościelnych stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą
Odpis skrócony lub zupełny aktu:urodzenia, małżeństwa lub zgonu
Zawarcie związku małżeńskiego.Sporządzenie aktu małżeństwa
Decyzja w sprawie skrócenia terminu zawarcia związku małżeńskiego
Sporządzenie aktu urodzenia dziecka
Sporządzenie aktu zgonu
Decyzja w sprawie wpisania do księgi stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Decyzja w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
Decyzja w sprawie uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego
Zmiana imienia i nazwiska
Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

Back to top