– Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna obowiązująca w Urzędzie Gminy Goworowo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Goworowo reprezentowany przez Wójta Gminy z siedzibą, przy ul. Ostrołęckiej 21 w Goworowie 07-440, e-mail: ug@test1.goworowo.pl, tel. (29) 761 40 66, (29) 761 40 43, (29) 761 40 33.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Magdalena Topa, e-mail: iod@test1.goworowo.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres – zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Klauzula informacyjna monitoring

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanego w dalszej części „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Goworowo reprezentowany przez Wójta Gminy z siedzibą, przy ul. Ostrołęckiej 21 w Goworowie 07-440, e-mail: ug@test1.goworowo.pl, tel. (29) 761 40 66, (29) 761 40 43, (29) 761 40 33.
 2. W Urzędzie Gminy Goworowo powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Pani Magdalena Topa z którą można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@test1.goworowo.pl
 3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 4. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. Poz. 1000).
 5. Zapisy z monitoringu przechowywane są w nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora
 9. Państwa dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

 

Wójt Gminy Goworowo
Małgorzata Maria Kulesza

Back to top