– Ogłoszenie

Numer sprawy: RI.271.7.2021.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego i montaż lamp solarnych wzdłuż dróg gminy Goworowo”

 

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Załącznik nr 8 – dokumentacja Dzbądzek

Załącznik nr 9 – dokumentacja Kobylin odc. 1

Załącznik nr 10 – dokumentacja Pokrzywnica – przy torach

Załącznik nr 11 – dokumentacja Jawory Wielkopole (Smólnik)

Załącznik nr 12 – dokumentacja ul. Leśna – Pasieki, Józefowo

Załącznik nr 13 – dokumentacja Wólka Brzezińska

Załącznik nr 14 – dokumentacja Wólka Kunińska (Kółko)

Wyjaśnienie treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie treści SWZ I

Informacja o zmianie treści SWZ I

Ogłoszenie o zmianie treści SWZ II

Informacja o zmianie treści SWZ II, załączniki

Ogłoszenie o zmianie treści SWZ III

Informacja o zmianie treści SWZ III

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Back to top