– nowosci

Zawiadamiam, że na dzień 29 marca 2022r. (wtorek)  na godz. 13.00 zwołuję XLV (45) Sesję Rady Gminy.  Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV/22 Sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2022-2031;
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2022;
 • w sprawie wyrażenia zgody na ustanowieni odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goworowo, położonej w obrębie Goworówek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126/1 o pow. 0,36 ha.
 • w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej;
 • w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Goworowo na lata 2022 – 2025”;
 • w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Kółko;
 • w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022;
 • w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022;
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Goworowo na lata 2022 – 2026;
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026;
 • w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Goworowo na lata 2022-2028.

Czytaj więcej XLV (45) Sesja Rady Gminy Goworowo

Masz firmę i chcesz dać pracę osobom z Ukrainy?
Prowadzisz gospodarstwo domowe i potrzebujesz pomocy w
drobnych pracach – wiosenne / przedświąteczne porządki?
Zgłoś swoją ofertę pracy/czynności.

Zadzwoń lub prześlij nam ankietę załączoną poniżej.

tel. 297615246, e-mail: goksirgoworowo@op.pl

Dzwońcie od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.

Informacji udziela pracownik GOKSiR w Goworowie – Ewelina S.

Ankieta zgłoszeniowa dla pracodawcy

 Zawiadamiam, że w dniu 24 marca 2022 r. o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

Porządek posiedzenia:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu Nr XIX z posiedzenia komisji.
Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
Analiza zaległości podatkowych, opłat za wodę, ścieki i opłat …

Zawiadamiam, że w dniu 22 marca 2022 r. o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się  posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku:

Porządek posiedzenia:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu nr XIV/2022 z posiedzenia komisji.
Omówienie postępowań w sprawie ustalenia gminnych wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego.
Gospodarka przestrzenna w …

Goworowo, 2022-03-17

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na druk książki o następujących parametrach technicznych:
-format: 21 na 21 cm
-papier: kreda matowa 150 g.
-druk: 4+4
-oprawa: twarda
-ilość stron: 132
-okładka: foliowana
-nakład: 500, 750, 1000 egz.

Oferty można składać za pośrednictwem poczty  na adres: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, ul. Szkolna …

O 150 tys. zł na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania będzie się można starać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 31 marca do 29 maja 2022 r. Pomoc finansowa pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z premii dla młodych rolników mogą skorzystać osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Starający się o to wsparcie powinni być właścicielami gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 hektara, ale nie mogą wejść w jego posiadanie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Młody rolnik musi również posiadać lub utworzyć, najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy, gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Jego powierzchnia powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju, a w województwach o średniej niższej od krajowej, powierzchnia nowo utworzonego gospodarstwa powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej.

Czytaj więcej 150 tys. zł premii dla młodych rolników: 31 marca rozpoczyna się kolejny nabór wniosków

Back to top