– przetargi

Numer sprawy: RI.271.9.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Zakup i dostawa produktów żywnościowych na potrzeby placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Goworowo”

Ogłoszenie

SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zmiana ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wójt Gminy Goworowo Piotr Włodzimierz Kosiorek zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę laptopów dla potrzeb realizacji projektu grantowego pod nazwą: „Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” …

Numer sprawy: RI.271.8.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Budowa budynku przedszkola i żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Ogólne warunki Umowy o PPP

Załącznik nr 3 – projekt budowlany cz. 1

Załącznik nr 3 – projekt budowlany cz. 2

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z …

Wójt Gminy Goworowo Piotr Włodzimierz Kosiorek zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę laptopów dla potrzeb realizacji projektu grantowego pod nazwą: „Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I  „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania …

Numer sprawy: RI.271.7.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Rozwój gospodarki wodno – ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew w Gminie Goworowo – etap V. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goworówek”.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 7 – projekt budowlany

Załącznik nr 8 – przedmiar robót

Załącznik nr 9 – SST

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o …

Numer sprawy: RI.271.6.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 6 – regulamin utrzymania czystości i porządku

Załącznik nr 7 – uchwała o sposobie odbierania odpadów komunalnych

Załącznik nr 8 – zestawienie nieruchomości na terenie gminy Goworowo

Załącznik nr 9 – wykaz …

Numer sprawy: RI.271.1.2020.MR

Nazwa zamówienia publicznego:

„Budowa budynku przedszkola i żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 do SIWZ- Ogólne warunki Umowy o PPP_

Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt budowlany cz. 1

Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt budowlany cz. 2

Załącznik Nr 4 do SIWZ – …

Back to top